بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام


در حال بارگذاری
۳۰ تیر ۱۳۹۸
doc
2.53 MB
138 صفحه
382 بازدید
۸۰۰۰ تومان
خرید

چکیده:
این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی که در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسک، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسک پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف کرد. معمولا ریسک امکان وقوع یک رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسک و بازده یک دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیک با استفاده از فرمول کوکران ۹۰ شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف کاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است که ۱۰ صورت مالی به ۴ عامل کلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود کاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل نسبت های اهرمی عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسک سیستماتیک سهام عادی را تبیین می کنند. اما عامل نسبت های نقدینگی و عامل نسبت های فعالیت تاثیر معنی داری بر ریسک سیستماتیک سهام عادی ندارند. براساس نتایج کلی فرضیه تحقیق “بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی رابطه معناداری وجود دارد.” تائید شده است.
کلید واژه :ارتباط ،ریسک، سیتماتیک، سهام عادی، نسبت های مالی، شرکت های پذیرفته شده ،بورس.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ح
فصل اول
۱-۱ مقدمه ۱۲
۲-۱ بیان مسئله تحقیق ۱۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
۴-۱ پیشینه تحقیق ۱۴
۵-۱ فرضیه تحقیق: ۱۶
۶-۱ متغیرهای تحقیق: ۱۷
۷-۱ روش تحقیق: ۱۷
۸-۱ جامعه آماری: ۱۷
۹-۱ گروه نمونه و روش نمونه گیری ۱۸
۱۰-۱ روش گردآوری اطلاعات ۱۸
۱۱-۱ روش تجزیه و تحلیل داه ها ۱۸
۱-۱۱-۱ تحلیل عاملی ۱۹
۲-۱۱-۱- تحلیل رگرسیون چندگانه ۱۹
۱۲-۱ قلمرو تحقیق: ۲۱
۱۳-۱ هدف تحقیق و دلایل انتخاب موضوع: ۲۱
۱۴-۱ چارچوب نظری : ۲۲
۱۵-۱ محدودیتهای تحقیق ۲۳

فصل دوم
۱-۲ مقدمه ۲۶
۲-۲ تعریف ریسک ۲۷
۱-۲-۲طبقه بندی ریسک ۲۸
۳-۲ روشهای اندازه گیری ریسک ۳۲
۴-۲ تئوری بازار سرمایه ۳۹
۵-۲ فرضیات تئوری بازار سرمایه ۳۹
۶-۲ تدوین تئوری بازار سرمایه ۴۱
۷-۲ پرتفوی بازار ۴۵
۸-۲ اندازه گیری و سنجش تنوع بخشی ۴۶
۹-۲ تنوع بخشی و حذف ریسک غیر سیستماتیک ۴۶
۱۰-۲ اندازه گیری ریسک در CML 48
۱۱-۲ مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای: ۴۹
۱۲-۲ تأثیر فاصله زمانی ۵۲
۱۳-۲ تأثیر شاخص بازار ۵۳
۱۴-۲ نسبت های مالی ۵۷
۱-۱۴-۲ انواع نسبت های مالی ۵۸
۱۵-۲ کاربرد نسبت های مالی ۷۰
۱۶-۲ نسبت های مالی و ریسک سیستماتیک ۷۲
۱۷-۲ نسبت های مالی و ورشکستگی ۷۴
۱۸-۲رابطه تئوریک بین متغیرهای تحقیق و ریسک ۷۴

۱۹-۲سوابق تحقیق ۸۵
فصل سوم
۱-۳ مقدمه ۹۴
۲-۳ روش تحقیق ۹۴
۳-۳ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۹۶
۴-۳روش گردآوری اطلاعات ۹۷
۵-۳ روش آزمون فرضیه ۹۷
۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داه ها ۹۸
۷-۳اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۱۰۰
فصل چهارم
۴-۱ مقدمه ۱۰۵
۲-۴ مقادیر و متغیرهای تحقیق ۱۰۵
۳-۴ توصیف و تحلیل متغیرهای تحقیق ۱۰۶
۴-۴- تحلیل ماهیت متغیرها و روش تجزیه و تحلیل ۱۰۹
۵-۴آزمون فرضیه تحقیق ۱۱۶
فصل پنجم
۱-۵ مقدمه ۱۲۲
۲-۵ خلاصه تحقیق ۱۲۲
۳-۵ نتیجه گیری، مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین و تفسیر نتایج تحقیق ۱۲۳
۱-۳-۵مقایسه یافته تحقیق با تحقیقات پیشین: ۱۲۳

۲-۳-۵تفسیر نتیجه آزمون ۱۲۴
۴-۵پیشنهادهای تحقیق ۱۲۵
۱-۴-۵پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۲۵
۲-۴-۵ پیشنهادهای مبتنی بر مبانی نظری ۱۲۶
۳-۴-۵پیشنهادهای مبتنی تحقیقات آتی ۱۲۶
فصل منابع و مآخذ
منابع فارسی ۱۲۷
منابع لاتین: ۱۲۸

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • سایت فروش فایل کارورزی