بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری


در حال بارگذاری
۳۰ تیر ۱۳۹۸
doc
1.45 MB
108 صفحه
847 بازدید
۱۰۰۰۰ تومان
خرید

چکیده:

روند پرشتاب دگرگونیهای صورت گرفته در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده، به گونهای که برای مثال در حوزهی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که میتواند تأثیر بسزائی بر تصمیمگیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهشگر سعی در ارزیابی تأثیر این نوع گزارشگری بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری دارد و برای این منظور فرضیههایی به شرح زیر طراحی میگردد:
فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگیهای کیفی اطلاعات را برای تصمیمگیرندگان تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیه فرعی ۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیمگیری افزایش میدهد.
فرضیه فرعی ۲: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در تصمیمگیری میکاهد.
فرضیه فرعی ۳: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیمگیری افزایش میدهد.
فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه میباشند.
برای جمعآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینهای در بین جامعه آماری توزیع شد، آنگاه اطلاعات جمعآوری شده با نرمافزار SPSS11/5 با آزمون آماری X2 (خی دو) در سطح اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل گردید. فرضیات اصلی اول، فرعی ۱، فرعی ۲ و فرعی ۳ مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه اصلی دوم رد شد.

کلید واژه : گزارشگری، مالی ، تحت وب،ویژگی های کیفی ، اطلاعات حسابداری.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ۱
کلیات پژوهش ۱
۱-۱ مقدمه ۱
۱-۲بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۳
۱-۴ هدف پژوهش ۴
۱-۵ نوع طرح پژوهش: ۴
۱-۶ فرضیات پژوهش: ۵
۱-۷ روش پژوهش: ۵
۱-۸ جمع آوری اطلاعات ۵
۱-۹ ابزار اندازه گیری اطلاعات ۵
۱-۱۰ قلمرو پژوهش ۵
۱-۱۱ محدودیت پژوهش: ۶
۱-۱۲ واژگان تخصصی پژوهش: ۶
۱-۱۳ ساختار پژوهش: ۷
فصل دوم ۱
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ۱
گفتار اول : حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی ۸
۲-۱ مقدمه ۸
۲-۱-۱ حسابداری و پیرامون آن ۸
۲-۱-۲ هدف های صورتهای مالی ۹
۲-۱-۳ نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی ۱۰
۲-۱-۴ اهداف حسابداری ۱۰
۲-۱-۵ گزارش های حسابداری ۱۲
۲-۱-۶ صورتهای مالی و گزارشگری مالی ۱۲
۲-۱-۷ انواع گزارش های مالی ۱۳
۲-۱-۸ استفاده کنندگان گزارشهای مالی ۱۴
۲-۱-۹ ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ۱۶
گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب ۲۰
۲-۲ مقدمه ۲۰
۲-۲-۱ تاریخچه اینترنت ۲۰
۲-۲-۲وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان ۲۱
۲-۲-۳ محدودیت های گزارشگری مالی سنتی ۲۲
۲-۲-۴ لزوم مدل جدید گزارشگری مالی ۲۳
۲-۲-۵ موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب ۲۴
۲-۲-۶ انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب ۲۶
۲-۲-۷ ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب ۲۹
۲-۲-۸ زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (pdf): ۳۰
گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL) ۳۲
۲-۳ مقدمه ۳۲
۲-۳-۱ تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ۳۳
۲-۳-۲ تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ۳۵
۲-۳-۳ علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ۳۶
۲-۳-۴ زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند؟ ۳۷
۲-۳-۵ فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ۳۹
۲-۳-۵-۱ استاندارد های ایکس ام ال ۴۰
۲-۳-۵-۲ خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ۴۱
۲-۳-۵-۳ طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، برای گزارشگری مالی ۴۳
۲-۳-۵-۴ نرم افزار های حسابداری سازگار بازبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ۴۴
۲-۳-۵-۵ سایر تولید کنندگان نرم افزار ۴۵
۲-۳-۵-۶ ایجاد فایل های XSLT برای ایجاد ستانده های گوناگون ۴۵
۲-۳-۵-۷ تهیه مستندات نمونه و گزارش ها ۴۶
۲-۳-۵-۸ دریافت کنندگان مستندات نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ۴۶
۲-۳-۶ تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی ۴۷
۲-۳-۷ زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری ۴۸
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش ۵۰
۲-۴ پژوهشهای برون از کشور ۵۰
۲-۵ پژوهشهای درون کشور ۵۳
فصل سوم ۸
روش شناسی پژوهش ۸
۳-۱مقدمه ۵۵
۳-۲ جامعه آماری ۵۵
۳-۳ تعیین حجم نمونه ۵۵
۳-۴ فرضیات پژوهش ۵۷
۳-۵ روش پژوهش ۵۷
۳-۶ جمع آوری اطلاعات ۵۷
۳-۷ ابزار اندازه گیری اطلاعات ۵۸
۳ ـ ۸ روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه) ۵۸
۳ـ ۸ ـ ۱ روایی پرسشنامه ۵۸
۳ـ۸ـ۲ پایایی ابزار پژوهش ۵۹
۳-۹- آماره آزمون: ۵۹
فصل چهارم ۵۵
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵
۴ـ۱ مقدمه ۶۲
۴ـ۲ اطلاعات جمعیت شناسی ۶۲
۴-۳ آزمون فرضیات ۶۷
۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول: ۶۸
۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی ۱ : ۶۹
۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی ۲ : ۷۱
۴-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی ۳ : ۷۳
۴-۳-۵ آزمون فرضیه اصلی دوم: ۷۵
فصل پنجم ۶۲
نتیجه گیری و پیشنهادها ۶۲
۵ ـ۱ مقدمه ۷۸
۵-۲ بحث و نتیجه گیری ۷۸
۵ـ۲ـ۱ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول ۷۹
۵ـ۲ـ۲ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۱ ۸۰
۵-۲-۳ نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی ۲ ۸۰
۵-۲-۴ نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی ۳ ۸۱
۵-۲-۵ نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی دوم ۸۱
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش ۸۲
۵-۴ پیشنهادها برای پژوهشهای آتی ۸۳
منابع¬و¬ماخذ…………………………………………………………………………………………………………….۸۴

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • سایت فروش فایل کارورزی