بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات وساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی


در حال بارگذاری
۳۰ تیر ۱۳۹۸
doc
676 KB
111
819 بازدید
۱۰۰۰۰ تومان
خرید

‌چکیده ‌ح
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱.مقدمه ۱
۲-۱ .تشریح و بیان موضوع ۲
۳-۱.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳
۴-۱.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش ۴
۵-۱.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه ۴
۶-۱فرضیه های تحقیق ۵
۱-۷-۱. بخش اول: بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری ۶
۲-۷-۱. بخش دوم: بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری ۷
۸-۱مدلهای تحقیق ۷
۲-۸-۱. مدل مورد استفاده برای بخش اول تحقیق: بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری ۸
۳-۸-۱. مدل مورد استفاده برای بخش دوم تحقیق: بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری ۸
۹-۱.متغیرهای تحقیق ۹
۱-۹-۱.متغیرهای مربوط به بخش اول: بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری ۹
۱-۹-۱.متغیرهای مربوط به بخش دوم: بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری ۱۰
۱۰-۱.تعریف واژه گان کلیدی ۱۱
۱۱-۱.خلاصه فصل ۱۲
۱۲-۱. چارچوب فصول بعد ۱۲
فصل دوم مبانی نظری وپیشینه تحقیق:
۱-۲. مقدمه: ۱۳
۲-۲. مفید بودن اطلاعات مالی ۱۴
۴-۲. دیدگاه های محافظه کاری ۱۷
۱-۴-۲. دیدگاه قراردادی ۱۷
۲-۴-۲. دیدگاه دعاوی حقوقی ۱۸
۳-۴-۲. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری ۱۹
۴-۴-۲. دیدگاه مالیاتی ۱۹
۵-۴-۲. دیدگاه هزینه های سیاسی ۲۰
۶-۴-۲. رقابت در بازار ۲۰
۵-۲. انواع محافظه کاری ۲۱
۱-۵-۲. محافظه کاری نامشروط ۲۱
۲-۵-۲. محافظه کاری مشروط ۲۲
۶-۲. اندازه گیری محافظه کاری ۲۳
۱-۶-۲. معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان ۲۳
۲-۶-۲. معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزشهای بازار ۲۴
۳-۶-۲. معیارهای محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی ۲۵
۴-۶-۲. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی ۲۶
۷-۲. عوامل موثر بر محافظه کاری ۲۶
۸-۲. رقابت در بازار ۲۷
۹-۲. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات ۲۸
۱۰-۲. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری ۲۹
۱-۱۰-۲. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه) ۳۰
۲-۱۰-۲. محافظه کاری حسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل) ۳۱
۱۱-۲. اندازه گیری رقابت ۳۲
۱۲-۲. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری ۳۳
۱۳-۲. پیشینه تحقیق ۳۴
۱-۱۳-۲. تحقیقات خارجی ۳۴
۲-۱۳-۲. تحقیقات داخلی ۳۸
۱۴-۲. خلاصه فصل ۴۱
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳. مقدمه ۴۲
۲-۳. روش تحقیق ۴۲
۳-۳. جامعه آماری ۴۲
۴-۳. نمونه آماری ۴۴
۵-۳.فرضیه ها و مبانی نظری آنها ۴۷
۱-۵-۳.بخش اول؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری ۴۷
۲-۵-۳.بخش دوم؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری ۴۸
۶-۳. طریقه استخراج مدلها ۴۹
۱-۶-۳. مدل مورد استفاده برای سنجش محافظه کاری مشروط ۴۹
۲-۶-۳. بخش اول ؛ استخراج مدل برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری ۵۰
۳-۶-۳. بخش دوم؛ استخراج مدل برای بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری ۵۴
۷-۳. روش گردآوری داده ها ۵۶
۸-۳. روش های آماری مورد استفاده ۵۶
۹-۳. خلاصه فصل ۵۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه ۵۸
۱-۴. بخش اول؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری ۵۸
۱-۱-۴. آمار توصیفی ۵۸
۲-۱-۴. ضرایب همبستگی ۵۹
۳-۱-۴. آزمون مدل باسو(۱۹۹۷) ۶۱
۴-۱-۴. نتایج آزمون فرضیه های بخش اول (ارتباط ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری) ۶۲
۳-۴. بررسی فروض کلاسیک خطی کلاسیک ۷۵
۴-۴. خلاصه فصل ۷۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵. مقدمه ۷۸
۲-۵. خلاصه و نتیجه گیری ۷۸
۳-۵- محدودیتهای تحقیق ۸۲
۴-۵. پیشنهادهای کاربردی تحقیق ۸۳
۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۸۴

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • سایت فروش فایل کارورزی