پروژه بررسی سیستم های خبره


در حال بارگذاری
۲۱ تیر ۱۳۹۸
doc
723 KB
165 صفحه
۱۰۰۰۰ تومان
خرید

فهرست مطالب
عنوان___________________________________________________________________________________________صفحه
چکیده: ‌أ
فصل اول زمینه های ظهورهوش مصنوعی وسیستمهای خبره ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ مقدمات هوش مصنوعی ۲
۱-۳ پیدایش KBS ۳
فصل دوم هوش مصنوعی و مفاهیم اساسی سیستم خبره ۴
۲-۱مقدمه : ۵
۲-۲ مباحث کاربردی و مهم در تحقق یک سیستم هوش مصنوعی : ۵
تعریف expert system : ۷
۲-۳ فوائد استفاده از سیستمهای خبره ۱۰
۲-۳-۱مزایای سازمانی سیستم های خبره ۱۲
۲-۳-۲ مزایای فردی سیستم های خبره ۱۳
۲-۴ ویژگی های یک سیستم خبره ۱۳
۲-۵ اجزای یک سیستم خبره ۱۵
۲-۶ تفاوتهای سیستم خبره و برنامه های هوش مصنوعی : ۱۷
۲-۶-۱تفاوت سیستمهای خبره با انسان خبره ۱۸
۲-۷ ظهور سیستم های خبره تجاری ۱۹
فصل سوم نمایش و مهندسی دانش ۲۱
۳-۱ مقدمه: ۲۲
۳-۲ روش های نمایش دانش : ۲۲
۳-۳ معایب سیستم های تولید قانون : ۲۵
۳-۴مزایا و معایب روش های نمایش دانش : ۲۶
۳-۵ مهندسی دانش : ۲۷
۳-۵-۱ مهارت های مورد نیاز برای مهندس دانش : ۲۸
۳-۶ اکتساب دانش و اخذ دانش: ۲۸
۳-۷ تکنیکهای مصاحبه : ۲۹
۳-۸ مشکلات اکتساب دانش: ۳۲
فصل چهارم استنتاج ۳۳
۴-۱ مقدمه ۳۴
۴-۲عملکرد موتور استنتاج ۳۴
۴-۳ زنجیره استدلال روبه جلو وروبه عقب : ۳۵
۴-۳-۱ استراتژی های استنتاج : ۳۷
۴-۳-۲ استدلال مبتنی بر موارد (استدلال موردی ) : ۳۹
فصل پنجم استفاده ازاحتمالات ومنطق فازی درسیستمهای خبره ۴۲
۵-۱ مقدمه ۴۳
۵-۲ اساس احتمالات ۴۳
۵-۲-۱احتمال بیزین ۴۵
۵-۳ مفاهیم فازی ۴۸
۵-۴ جدول عضویت احتمال ۴۹
فصل ششم ابزارهای ساخت سیستم خبره ۵۳
۶-۱ مقدمه ۵۴
۶-۲ زبان های برنامه نویسی ۵۴
۶-۲-۱ زبان های قراردادی ۵۴
۶-۲-۲ زبان های هوش مصنوعی ۵۵
۶-۳ پوسته های سیستم خبره ۵۶
۶-۴پوسته ها در زمینه های تخصصی ۵۶
۶-۵ جعبه های ابزار هوش مصنوعی ۵۷
۶-۶ ابزار های کمکی ساخت سیستم ۵۸
۶-۷ ابزار های اکتساب دانش ۵۸
۶-۸ انتخاب ابزارهای ساخت ۶۰
۶-۹ ارزیابی پوسته های سیستم خبره ۶۱
فصل هفتم طراحی سیستم های خبره ۶۴
۷-۱ انتخاب مسئله مناسب : ۶۵
۷-۲ مراحل ایجاد یک سیستم خبره ۶۶
۷-۳ مدیریت پروژه : ۶۷
۷-۳-۲ مدیریت پیکربندی محصول ۶۸
۷-۳-۳ مدیریت منابع ۶۸
۷-۴مسئله تحویل : ۷۰
۷-۵چرخه حیات سیستم خبره ۷۳
۷-۶ مدلهای چرخه حیات: ۷۴
(Dendral) 8-7 سیستم خبره و تحلیل گر شیمیائی……….(Dendrittic. Algorithm) dendral ۷۹
MASYSMA9-7 سیستم خبره ریاضی ۷۹
Prospector10-7 سیستم خبره زمین شناسی ۸۰
MYCIN 11-7 سیستم تشخیص امراض خونی ۸۰
QMR(Quick Medical Record )12-7 سیستم تشخیص طبی : ۸۱
۷-۱۳ DUSTPRO سیستم امنیت معدن ۸۱
HESS14-7 سیستم برنامه ریزی صنایع پتروشیمی ۸۱
فصل هشتم شبکه های معنایی (Semantic Nets ) ۸۸
۸-۲ساختار و موضوع های شبکه های معنائی ۸۹
فصل نهم بررسی ابزارایجادسیستمهای خبری فارسی مبتنی بر شبکه معنایی ۹۲
۹-۱ مقدمه ۹۳
۹-۲سیستم های خبره از نظر پویائی: ۹۳
۹-۳ مراحل ودشواری های پیاده سازی سیستم های خبره و پایگاه دانش ۹۴
۹-۴ ابزار ایجاد سیستم خبره ۹۶
۹-۵ پارامترهای اساسی در ارزیابی ابزار ایجاد سیستم های خبره ۹۶
۹-۶ از جمله معیارهای یک نرم افزار خوب ( پارامترهای کیفیت نرم افزار ): ۹۷
۹-۷ ابزار ایجاد سیستم خبره مبتنی بر شبکه معنایی ۹۸
۹-۸ محیط عملیاتی و محدوده کار ابزار ۱۰۰
۹-۹ منطق و سازمان پایگاه دانش در ابزار ۱۰۱
۹-۱۰ منطق و مکانیزم های جستجو و استنتاج در ابزار ۱۰۶
۹-۱۲جمله سازی فارسی در سیستم توضیح ۱۱۲
۹-۱۳کاربرد ابزار در پیمایش فضای حالتها در سیستم های هوشمند ۱۱۵
فصل دهم ساخت یک سیستم خبره(سیستم خبره مشاور) ۱۱۶
۱۰-۱ هدف: ۱۱۷
۱۰-۲ فرضیات و محدوده سیستم: ۱۱۷
۱۰-۳ بررسی معیارهای انتخاب مساله : ۱۱۸
۱۰-۴ اخذ دانش: ۱۱۹
۱۰-۵ استخراج حقایق و قوانین تولید: ۱۲۲
فصل یازدهم سیستم خبره فروش ۱۳۴
۱۱-۱ مقدمه ۱۳۵
۱۱-۲ تدوین واقعیتها ۱۳۶
۱۱-۳ انواع شخصیتهای فروشنده ۱۳۶
۱۱-۴ مقدار دهی به واقعیتها ۱۳۸
۱۱-۵ ضرایب وزنی ۱۳۹
۱۱-۵ ارزیابی نمات شخصیت مشتری ۱۴۹
منابع فارسی: ۱۵۳
منابع لاتین ۱۵۶
منابع سایت : ۱۵۷

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل کارورزی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل کارورزی مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • سایت فروش فایل کارورزی