کارورزی رشته مدیریت امور اداری (ادارات و شرکت ها)

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته حقوق در دفتر وکالت

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت تجاری سازی در شرکت یا ادارات

۴۹۰۰۰ تومان

کارآموزی رشته کامپیوتر گرایش سخت افزار

۴۹۰۰۰ تومان

کارآموزی بانک رفاه کارگران در رشته حسابداری

۴۹۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته عمران

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت کسب و کار

۴۹۰۰۰ تومان
گزارش آماده کارورزی رشته طراحی لباس

کارورزی رشته طراحی لباس

۴۹۰۰۰ تومان

کارآموزی رشته روابط عمومی

۳۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته اینترنت و شبکه های گسترده

۴۹۰۰۰ تومان
0