گزارش آماده کارورزی رشته طراحی لباس

کارورزی در خیاطی مردانه امین رشته طراحی لباس و پوشاک

۱۵۰۰۰ تومان

کارآموزی رشته روابط عمومی در شرکت خصوصی

۱۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته فناوری اطلاعات و کامپیوتر

۱۵۰۰۰ تومان

فایل خام فرم گزارش کارورزی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

رایگان

فایل خام کارورزی دانشگاه همیاری شهرداری ها

رایگان

گزارش کارورزی مدیریت اسناد و مدارک

۱۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته حسابداری

۱۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته حسابداری

۱۵۰۰۰ تومان

کارآموزی در دفتر بازرگانی

۱۵۰۰۰ تومان

کارورزی در اداره گمرک

۱۵۰۰۰ تومان
0