کارورزی رشته مدیریت اسناد و مدارک در شرکت

تمامی فرم های گزارش هفتگی و ماهانه پر شده است […]

کارورزی رشته امور گمرکی در دفتربازرگانی

کلیه فرم های هفتگی و ماهانه پر شده و تکمیل […]

کارورزی رشته طراحی لباس در آموزشگاه خیاطی

گزارش هفتگی و ماهانه و کلیه فرم های پرشده در […]

گزارش کارورزی رشته روابط عمومی در آموزش و پرورش

فرم پرشده کارورزی

فرم گزارش کارورزی رشته روابط عمومی

* فرهنگ و هنر فرم های تکمیل شده کارآموزی رشته […]

0