فایل کاربینی در شهرداری

کاربینی در ستاد نظارت گمرک رشته امور گمرکی

۱۵۰۰۰ تومان

کارآموزی در دفتر بازرگانی

۱۵۰۰۰ تومان

کارورزی در اداره گمرک

۱۵۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور فرهنگی در اداره کل میراث و گردشگری

۱۵۰۰۰ تومان

پروژه کارآفرینی-راه اندازی یک کافی نت

۸۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور گمرکی در دفتربازرگانی

۱۵۰۰۰ تومان
0