کارآموزی در دفتر بازرگانی

۱۰۰۰۰ تومان

کارورزی در اداره گمرک

۱۰۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور فرهنگی در اداره کل میراث و گردشگری

۱۰۰۰۰ تومان

پروژه کارآفرینی-راه اندازی یک کافی نت

۲۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور گمرکی در دفتربازرگانی

۱۰۰۰۰ تومان
0