بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات وساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

۱۰۰۰۰ تومان