گزارش کارورزی مدیریت اسناد و مدارک

۱۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته حسابداری

۱۵۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور فرهنگی در اداره کل میراث و گردشگری

۱۵۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت اسناد و مدارک در شرکت

۱۰۰۰۰ تومان
0