کارورزی رشته مدیریت اسناد و مدارک در شرکت

۳۰۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور گمرکی در دفتربازرگانی

۳۵۰۰۰ تومان

کارورزی رشته طراحی لباس در آموزشگاه خیاطی

۳۰۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته روابط عمومی در آموزش و پرورش

۳۵۰۰۰ تومان

فرم گزارش کارورزی رشته روابط عمومی

۲۵۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0