گزارش کاربینی رشته عمران – ساختمان سازی

۴۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

گزارش کاربینی ﻓﻨﺎوری اﻳﻤﻨﻲ، ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (HSE)

۴۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

کاربینی کاردانی و کارشناسی رشته برق-الکترونیک صنعتی

۴۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

۴۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته مدیریت امور اداری مقطع کاردانی

۴۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته روابط عمومی

۴۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته مدیریت کسب و کار

۴۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته فنی برق صنعتی

۴۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

کاربینی رشته حقوق با موضوع دادگاه خانواده

۴۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

گزارش کاربینی رشته امور فرهنگی

۴۵۰۰۰ تومان
0