کارورزی کاردانی فنی مکانیک – ماشین افزار

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته کاردانی و کارشناسی حرفه ای ایمنی ،سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته گرافیک

۴۹۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی امورفرهنگی شرکت توزیع برق

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امورفرهنگی شرکت نفت

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور فرهنگی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور فرهنگی در شهرداری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت امور اداری (ادارات و شرکت ها)

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته حقوق در دفتر وکالت

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت تجاری سازی در شرکت یا ادارات

۴۹۰۰۰ تومان
0