کارآموزی بانک رفاه کارگران در رشته حسابداری

۴۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته عمران

۳۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مدیریت کسب و کار

۳۹۰۰۰ تومان
گزارش آماده کارورزی رشته طراحی لباس

کارورزی در خیاطی مردانه امین رشته طراحی لباس و پوشاک

۲۵۰۰۰ تومان

کارآموزی رشته روابط عمومی در شرکت خصوصی

۳۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته فناوری اطلاعات و کامپیوتر

۳۵۰۰۰ تومان

فایل خام فرم گزارش کارورزی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

رایگان

فایل خام کارورزی دانشگاه همیاری شهرداری ها

رایگان

گزارش کارورزی مدیریت اسناد و مدارک

۳۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته حسابداری

۳۵۰۰۰ تومان
0