کارورزی رشته بازاریابی 

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور بیمه

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته تکنولوژی آموزشی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی لجستیک و زنجیره تامین

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته معماری شهری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مددکاری اجتماعی – مددکاری خانواده

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور دفتری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته تربیت مربی پیش دبستانی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته نقشه کشی صنعتی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مکانیک خودرو

۴۹۰۰۰ تومان
0