کارورزی دوره کاردانی رشته شهرسازی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته بازاریابی 

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور بیمه

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته تکنولوژی آموزشی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی لجستیک و زنجیره تامین

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته معماری شهری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مددکاری اجتماعی – مددکاری خانواده

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور دفتری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته تربیت مربی پیش دبستانی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته نقشه کشی صنعتی

۴۹۰۰۰ تومان
0