فایل کاربینی در شهرداری

کاربینی در ستاد نظارت گمرک رشته امور گمرکی

۳۵۰۰۰ تومان

کارآموزی در دفتر بازرگانی

۳۵۰۰۰ تومان

کارورزی در اداره گمرک

۳۵۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور فرهنگی در اداره کل میراث و گردشگری

۳۵۰۰۰ تومان

پروژه کارآفرینی-راه اندازی یک کافی نت

۱۰۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور گمرکی در دفتربازرگانی

۳۵۰۰۰ تومان
0