کارورزی رشته فنی ابزار دقیق

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی کاردانی فنی مکانیک – ماشین افزار

۴۹۰۰۰ تومان

کاربینی رشته مدیریت کسب و کار

۴۵۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور فرهنگی در شهرداری

۴۹۰۰۰ تومان
0