کارورزی رشته معماری شهری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مددکاری اجتماعی – مددکاری خانواده

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور دفتری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته نقشه کشی صنعتی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته مکانیک خودرو

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته الکترونیک صنعتی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته برق صنعتی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته تعمیر ماشین آلات صنعتی

۴۹۰۰۰ تومان
0