کاربینی رشته مدیریت کسب و کار

۴۵۰۰۰ تومان

کارآموزی رشته کامپیوتر گرایش سخت افزار

۴۹۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته عمران

۴۹۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

گزارش کاربینی رشته کاردانی و کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

۴۵۰۰۰ تومان

کارآموزی رشته روابط عمومی

۴۵۰۰۰ تومان

فایل خام فرم گزارش کارورزی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

رایگان

گزارش کارورزی مدیریت اسناد و مدارک

۴۹۰۰۰ تومان
0