فایل خام کارورزی دانشگاه همیاری شهرداری ها

رایگان

گزارش کارورزی مدیریت اسناد و مدارک

۳۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته حسابداری

۳۵۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی رشته حسابداری

۳۵۰۰۰ تومان

کارآموزی در دفتر بازرگانی

۳۵۰۰۰ تومان

کارورزی در اداره گمرک

۳۵۰۰۰ تومان

پروژه SSL ،امنیت دیجیتالی

۱۵۰۰۰ تومان

پروژه نوسازی داده در پایگاه پردازش تحلیلی

۱۵۰۰۰ تومان

سیستمهای خبره

۸۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

۸۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0