کارورزی کاردانی حسابداری صنعتی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی دوره کاردانی برق صنعتی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی دوره کاردانی ICT ارتباطات و فناوری اطلاعات

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی دوره کاردانی رشته شهرسازی

۴۹۰۰۰ تومان

گزارش کاربینی رشته عمران – ساختمان سازی

۴۵۰۰۰ تومان

انجام گزارش کاربینی و کارورزی تخصصی

رایگان

کارورزی رشته بازاریابی 

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته امور بیمه

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته تکنولوژی آموزشی

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی لجستیک و زنجیره تامین

۴۹۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0