پروژه کارآموزی جوشکاری

۴۹۰۰۰ تومان

کارورزی رشته بازرسی جوش

۴۹۰۰۰ تومان

جزوه مدیریت مالی

رایگان

جزوه مستند سازی

رایگان

جزوه مدیریت منابع انسانی

رایگان
فایل کاربینی در شهرداری

گزارش کاربینی ﻓﻨﺎوری اﻳﻤﻨﻲ، ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (HSE)

۴۵۰۰۰ تومان
فایل کاربینی در شهرداری

کاربینی کاردانی و کارشناسی رشته برق-الکترونیک صنعتی

۴۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

۴۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته مدیریت امور اداری مقطع کاردانی

۴۵۰۰۰ تومان

کاربینی رشته روابط عمومی

۴۵۰۰۰ تومان

درباره ما

بزرگترین منبع فروش فایل کارورزی

0